dr. Erika Jasionytė – Mikučionienė

erika jasionyte

VU Filologijos fakultetas
Lietuvių kalbos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 212
Email: Erika.Jasionyte@flf.vu.lt
Tinklapis

2007 m. – 2009 m. dalyvavo moksliniame projekte „Lietuvių mokslo kalbos tekstynas“ (CorAlit), kuris buvo tarpdisciplininio projekto „Taikomųjų uždavinių tyrimai ir realizavimas naudojant grid technologijas (GridTechno)” (vadovas Matematikos ir informatikos fakulteto prof. Algimantas Juozapavičius) dalis. Minėtas projektas buvo finansuojamas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr.1048 patvirtintą Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 metų programą.

2010 m. dalyvavo moksliniame projekte Lietuvių akademinio diskurso tyrinėjimai: autoriaus pozicijos raiška ir turinys“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba ir kuris priklausė Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programai.

Nuo 2012 m. dalyvauja projekte „Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose“, finansuojamą Lietuvių mokslo tarybos pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų  ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.

2008 m. lapkričio mėn., taip pat 2009 m. balandžio – liepos mėn. stažavo Skandinavistikos ir lingvistikos katedroje, Kopenhagos universitete. Stažuotės vadovas – dr. Kasperis Boye, vienos iš naujausių gramatinimo teorijų autorius.

2010 m. spalio – 2011 m. liepos mėn. stažavo Gramatikos ir tipologijos centre, Antverpeno universitete (Belgija), šios stažuotės metu konsultavosi su pasaulyje žymiais modalumo specialistais prof. Johanu van der Auwera ir Tanja Mortelmans.

2008 m. spalio mėn. – 2012 m. rugsėjo mėn. studijavo doktorantūroje Vilniaus universitete. 2014 m. apgynė disertaciją tema „Gramatinimas lietuvių kalboje: modalinių reikšmių susidarymas“. Disertacijoje tirti modaliniai veiksmažodžiai gauti, reik(ė)ti ir tekti dabartinėje lietuvių kalboje ir kai kuriuose senuosiuose XVI a. lietuvių kalbos raštuose, siejant su arealiniais akvizityvinio modalumo ir modalumo, reiškiamo beasmenėmis konstrukcijomis, reiškiniais.