dr. Jolanta Šinkūnienė

Jolanta

 

 

 

 

 

 

VU Filologijos fakultetas
Anglų filologijos katedra
Universiteto g. 5,
LT-01513 Vilnius
Tel. (+370 5) 2687 228
Email: jolanta.sinkuniene@flf.vu.lt
Tinklapis

Jolanta Šinkūnienė 2011 m. apgynė daktaro disertaciją, kurios tema „Autoriaus pozicijos švelninimas akademiniame diskurse: gretinamasis tyrimas“, dalyvavo moksliniuose  projektuose „Lietuvių akademinio diskurso tyrinėjimai: autoriaus pozicijos raiška ir turinys“ ir „Lietuvių mokslo kalbos tekstyno lingvistinio anotavimo metodika“.

2012 m.  – 2014 m. vykdė mokslinius tyrimus kaip podoktorantūros stažuotoja Vytauto Didžiojo universitete. Podoktorantūros stažuotė finansuojama pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonės (VP1-3.1-ŠMM-01) įgyvendinamą projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“. Podoktorantūros stažuotės metu Jolanta tyrinėjo lietuviškojo humanitarinių ir socialinių mokslų diskurso ypatumus, lygindama juos su anglakalbių kuriamais moksliniais tekstais.

Jolanta stažavosi įvairiuose Europos universitetuose (žr. Stažuotės), ji kasmet dalyvauja Erasmus+ tarptautinės programos veiklose, skaito pranešimus gerai žinomose tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose.  Kartu su bendraautoriais Jolanta yra parengusi straipsnių apie modalumo ir evidencialumo raišką lietuvių, rusų, lenkų, anglų, olandų kalbose (žr. Publikacijos).